Microbial and Biochemical Pharmacy —— Pharmacology

current position:

Home - Education - Ph.D. Supervisor - Microbial and Biochemical Pharmacy —— Pharmacology

WANG Lulu

Source:

time:2023-05-16

Views:

NameWANG Lulu

DepartmentVirology

Tel: (8610)13621284066

Email: wanglulu@imb.cams.cn

Education:

2014 - 2017 Peking Union Medical College, China Doctor of Medicine Pharmacology

2000 - 2003 Peking Union Medical College, China Master Pharmaceutics

1992 - 1996 Fudan university, Shanghai medical school, China Bachelor Pharmaceutics

Positions and Employment:

1996 - 1998 Assistant professor, Institute of Medicinal Biotechnology, China

1998 - 2022 Associate professor, Institute of Materia Medica, China

2022- current Professor, Institute of Medicinal Biotechnology, China

Research Field:

Molecular pharmacology, Biopharmaceutics, Nano drug delivery systems, and drug R&D

Research Interests:

My research was focused on molecular pharmacology, Biopharmaceutics, and Nano drug delivery systems. My research field on drug R&D covers metabolic disorders, cancer and infectious diseases.

Selected Publications:

1. Kaichao Song#, Yumei Hao#, Yi Liu, Ruifeng Cao, Xiuli Zhang, Shuwang He, Jin Wen, Wensheng Zheng*, Lulu Wang*, Yujia Zhang*. Preparation of pectin-chitosan hydrogels based on bioadhesive-design micelle to prompt bacterial infection wound healing. Carbohyd Polym 300 (2023) 120272. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120272

2. Kaichao Song, Yumei Hao, Xiaochuan Tan, Hongdong Huang*, Lulu Wang*, Wensheng Zheng J Control Release. 356 (2023) 448–462. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.03.007

3. Jin-Jin Cui, Rui Li, Xiao-Lei Ma, Hao-Yang Yu, Zhi-Gang Luo, Peng Du, Ling Ren, Xiao Ding, Xiu-Ping Guo, Wen-Sheng Zheng, Jian-Dong Jiang,* Yongsheng Che,* and Lu-Lu Wang* Prebiotic-Based Nanoamorphous Atorvastatin Attenuates Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Retrieving Gut and Liver Health. Small Struct. 2023, 2200312. DOI: 10.1002/sstr.202200312

4. Yumei Hao,# Kaichao Song,# Xiaochuan Tan,# Yujia Zhang*, Lulu Wang*, and Wensheng Zheng*. Reply to “Comment on ‘Reactive Oxygen Species-Responsive Polypeptide Drug Delivery System Targeted Activated Hepatic Stellate Cells to Ameliorate Liver Fibrosis’” ACS Nano. 2023, 17, 5, 4096-4097. DOI: 10.1021/acsnano.3c00848

5. He Li, Xiaochuan Tan, Yi Liu, Ya Meng, Yongguang Wang, Xiuli Zhang, Haihua Xiao, Yujia Zhang*, Lulu Wang*, Wensheng Zheng*, Hongdong Huang*. Ruxolitinib-loaded black phosphorus nanosheets actively target proximal tubule cells to ameliorate nephrotic syndrome by reducing inflammation and oxidative stress. Nano Today 47 (2022) 101631. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101631.

6. Ling Ren#, Xiao-Lei Ma#, Hong-Liang Wang#, Rui Li#, Jin-Jin Cui, Peng-Ju Yan, Ya-Nan Wang, Xiao-You Yu, Peng Du, Hao-Yang Yu, Hui-Hui Guo, Rou Tang, Yong-sheng Che, Wen-Sheng Zheng*, Jian-Dong Jiang*, Lu-Lu Wang*. Prebiotic-like cyclodextrin assisted silybin on NAFLD through restoring liver and gut homeostasis. J Control Release. 348 (2022) 825–840. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.06.031

7 Xiao-Lin Li#, Jin-Jin Cui#, Wen-Sheng Zheng#, Jin-Lan Zhang#, Rui Li, Xiao-Lei Ma, Miao Lin, Hui-Hui Guo, Cong Li, Xiao-You Yu, Peng Du, Li-Min Zhao, Shuwang He, Pei Lan, Jian-Dong Jiang,* Yongsheng Che,* and Lu-Lu Wang*. Bicyclol Alleviates Atherosclerosis by Manipulating Gut Microbiota. Small. 2022, 2105021. DOI: 10.1002/smll.202105021

8. Jin-Lan Zhang#, Yu-Huan Li#, Lu-Lu Wang#, Hong-Qi Liu#, Shuai-Yao Lu#, Yong Liu, Ke Li, Bin Liu, Su-Yun Li, Feng-Min Shao, Kun Wang, Ning Sheng, Rui Li, Jin-Jin Cui, Pei-Chun Sun, Chun-Xia Ma, Bo Zhu, Zhe Wang, Yuan-Hao Wan, Shi-Shan Yu, Yongsheng Che, Chao-Yang Wang, Chen Wang, Qiangqian Zhang, Li-Min Zhao, Xiao-Zhong Peng*, Zhenshun Cheng*, Jun-Biao Chang*Jian-Dong Jiang*. Azvudine is a thymus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients. Signal Transduct Tar. (2021) 6:414

9. Rou Tang, Rui Li, He Li, Xiao-Lei Ma, Peng Du, Xiao-You Yu, Ling Ren, Lu-Lu Wang* and Wen-Sheng Zheng*. Design of Hepatic Targeted Drug Delivery Systems for Natural Products: Insights into Nomenclature Revision of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. ACS Nano. 2021, 15, 17016−17046 https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02158

10. Xiaolei Ma#, Tingting Zhang#, Zhigang Luo, Xiaolin Li, Miao Lin, Rui Li, Peng Du, Xiaoyou Yu, Chen Ma, Pengju Yan, Jin Su, Lulu Wang*, Yuhuan Li*, Jiandong Jiang. Functional nano-vector boost antiatherosclerosis efficacy of berberine in Apoe(/) mice. Acta Pharm Sin B. 2020;10(9):1769e1783. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.03.005

11. Hui-Hui Guo#, Chen-Lin Feng#, Wen-Xuan Zhang#, Zhi-Gang Luo#, Hong-Juan Zhang, Ting-Ting Zhang, Chen-Ma, Yun Zhan, Rui Li, Song Wu, Zeper Abliz, Cong Li, Xiao-Lin Li, Xiao-Lei Ma, Lu-Lu Wang*, Wen-Sheng Zheng*, Yan-Xing Han, Jian-Dong Jiang*. Liver-target nanotechnology facilitates berberine to ameliorate cardio-metabolic diseases Nat Commun. 2019,10 (1):1981-1996. https://doi.org/10.org/10.1038/s41467-019-09852-0

12 Hui-Hui Guo #, Chen Ma #, Wen-Sheng Zheng #, Yang Luo #, Cong Li, Xiao-Lin Li, Xiao-Lei Ma, Chen-Lin Feng, Ting-Ting Zhang, Yan-Xing Han, Zhi-Gang Luo, Yun Zhan, Rui Li, Lu-Lu Wang*, Jian-Dong Jiang(*). Dual-Stimuli-Responsive Gut Microbiota-Targeting Berberine-CS/PT-NPs Improved Metabolic Status in Obese Hamsters Adv Funct Mater. 2019, 29 (14): 1808197. DOI: 10.1002/adfm.201808197

Academic Appointments:

Chinese Pharmaceutical Association, Industrial Pharmacy Professional Committee, committee member